برنامه کلاس ها و امتحانات

برنامه کلاس های نیمه دوم تیر و نیمه اول مرداد 97

 

لطفا با دیدن برنامه کلاس ها، دو هفته قبل از شروع کلاس نسبت به ثبت نام اقدام کنید

برنامه امتحانات ترم خرداد و تیر